Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Úvod O nákupeObchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach www.obleceniepredeticky.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia pre nákup v e-shope Koale - oblečenie pre najmenšie detičky a ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, odberateľa, spotrebiteľa).

  

I. Predávajúci a zároveň prevádzkovateľ e-shopu Koale - detské oblečenie

Mgr. Alena Kožáková – KOALE, Staškov 845, 023 53  Staškov, IČO: 47343516, DIČ: 1049872043, Číslo živnostenského registra: 520-25292. Predávajúci nie je platca DPH. Bankové spojenie: IBAN: SK0511110000001491893003, SWIFT kód: UNCRSKBX, UniCredit Bank. Trvalý pobyt prevádzkovateľa: Staškov 845, 023 53  Staškov, tel.: 0940308377.

  

II. Objednávka

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.obleceniepredeticky.sk písomnou formou: e-mailom alebo prostredníctvom objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z v platnom a účinnom znení (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.) chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku (ďalej len "zmluva"). Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, kontaktnú adresu, kontakt (telefónne číslo, e-mail); fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvádza i názov, IČO a DIČ v objednávke cez e-shop, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). kupujúci môže uviesť i dodaciu a fakturačnú adresu. Ak kupujúci potrebuje uviesť i iné údaje ako umožňuje automat e-shopu, môže ich vyplniť do poznámky k objednávke alebo zaslať bezprostredne po vyplnení objednávky v e-shope na email: koale@post.sk. Všetky tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných automatom e-shopu pri realizácii objednávky. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po odoslaní objednávky kupujúcim, jej prijatím predávajúcim. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že je objednávka pre neho záväzná a že je povinný zaplatiť cenu za objednávku.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku iba v deň objednania tovaru. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom na koale@post.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou – e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Ak je objednaný tovar už vyexpedovaný, nie je možné objednávku stornovať a je možné postupovať iba podľa článku VI. Odstúpenie od zmluvy týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Ak objednaný tovar nie je z rôznych príčin dostupný, predávajúci bude kupujúceho bezodkladne informovať a kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, prípadne sa inak dohodnúť s predávajúcim. Predávajúci automaticky stornuje objednávku pri platbe vopred na účet, ak platba nie je pripísaná na jeho účet do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

  

III. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru, dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používanie a ošetrovaniu výrobku, dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru, ďalej za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov, zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých obchodných podmienok a reklamačného poriadku platných v deň odoslania objednávky, v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

  

IV. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe v závislosti od prepravcu po prijatí objednávky. Objednávka bude bezodkladne potvrdená spravidla do 24 hodín od prevzatia elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite, v prípade že je tovar na sklade. Tovar bude dodaný na dobierku podľa vybraného spôsobu dopravy alebo bez dobierky podľa vybraného spôsobu dopravy pri platbe na účet vopred na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky alebo plnú sumu vopred na účet (Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby). Platba je teda pre kupujúceho konečná. Ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné a balné účtujeme iba raz. Najdlhší termín dodávky alebo odberu tovaru je do 30 dní od dátumu objednávky. Ak je v popise tovaru uvedená iná doba dodania ako "skladom", táto doba znamená čas od objednania tovaru kupujúcim do jeho odovzdania predávajúcim na doručenie prepravcovi.

  

V. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu v internetovom obchode je platná v čase odoslania objednávky. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Ceny sú pre kupujúceho konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu zľavu, ktorá nie je obsiahnutá v cene uvedenej v e-shope, avšak potvrdzujúci email (email o prijatí objednávky) už bude obsahovať konečnú zľavnenú cenu.  Ide napr. o zľavu poskytnutú na žiadosť kupujúceho, množstevnú zľavu, vernostnú zľavu, aktuálnu marketingovú zľavu a pod. V cene tovaru nie je započítané prepravné a balné (ďalej len "poštovné" alebo "prepravné"). Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + prepravné a prípadne cenu dobierky. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, prípadne emailom. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou (osobný odber),
b) cez Slovenskú poštu (2,00 EUR),

c) cez Slovenskú poštu do Českej republiky (6,00 EUR) - PLATBA LEN BANKOVÝM PREVODOM.

Spôsob platby si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope, prípadne emailom. Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, a to:

a) bankovým prevodom (0,00 EUR),
b) cez Slovenskú poštu - dobierkou (1,50 EUR) - LEN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Pri platbe bankovým prevodom bude tovar zaslaný, resp. pripravený k odberu až po pripísaní platby v plnej výške na účet predávajúceho.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho, prípadne dobierky. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

  

VI. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku podľa ustanovení článku II. Objednávka týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť  v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail),  musí obsahovať údaje slúžiace k identifikácii kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, môže obsahovať i ďalšie údaje podľa potreby a uváženia spotrebiteľa (napr. číslo účtu). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. Adresa predávajúceho Mgr. Alena Kožáková – KOALE, Staškov 845, 023 53  Staškov.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: Mgr. Alena Kožáková - KOALE, Staškov 845, 023 53, koale@post.sk

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:..........

- Dátum objednania/dátum prijatia*.................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*...............

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*...................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)............

- Dátum......................

*Nehodiace sa prečiarknite.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z., alebo súhlasil, že ich bude znášať sám.

Produkt môže byť rozbalený a odskúšaný podobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v normálnom ("kamennom") obchode (to neznamená začať tovar používať), nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, faktúra a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Tovar spotrebiteľ nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodne na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy po lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
c) vystavená cena produktu bola chybná.

Týmto článkom neupravené podmienky odstúpenia od zmluvy sa riadia zákonom č. 102/2014 Z.z.

Dôsledkom odstúpenia od zmluvy je v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka skutočnosť, že zmluva sa od začiatku zrušuje, teda čiastočné vrátenie tovaru uvedené nespĺňa.

 

VII. Reklamačný poriadok

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho Mgr. Alena Kožáková – KOALE, Staškov 845, 023 53  Staškov. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Ak dôjde ku chybe výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má zákazník právo na odstránenie vzniknutej chyby. V prípade, že chyba tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu chybnývýrobok novým.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur vrátane DPH. Platforma alternatívneho riešenia sporov podľa nariadenia EÚ č. 524/2013 RSO je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Na začiatok stránky

 

  

VIII. Ostatné ustanovenia

V prípade potreby môže kupujúci zaslať predávajúcemu sťažnosť alebo podnet na adresu Mgr. Alena Kožáková – KOALE, Staškov 845, 023 53  Staškov v listinnej forme alebo emailom. So sťažnosťou alebo podnetom sa bude predávajúci okamžite zaoberať a kupujúcemu odpovedať, najdlhšie však do 30 dní. Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa na orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj: Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pri vyplnení alebo zaslaní objednávky, sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a zároveň, že s nimi súhlasí.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci splnil včas a riadne informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z..

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z v platnom a účinnom znení, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom  dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj: Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom e-shopu a elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje podľa Zásad spracovania osobných údajov vypracovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásady spracovania osobných údajov sú na podstránke: www.obleceniepredeticky.sk/informacie/informacie/ochrana-osobnych-udajov/

 

Na začiatok stránky

 

 

 

 

 

 

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 01. 01. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Copyright 2016 - 2024 © Eshop KOALE - detské oblečenie pre detičky (kojenecké oblečenie)

Používaním stránok prevádzkovateľa, súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť služby.